Leveringsvoorwaarden

Kraamzorg Eflin werkt volgens de leveringsvoorwaarden voor kraamzorg van Bo Geboortezorg.

Kraamzorg Eflin hanteert daarnaast de volgende aanvullende voorwaarden:

Werkomstandigheden

De klant zorgt voor een veilige werkomgeving van de kraamverzorgende, met veilige voorzieningen  en apparatuur en een kraambed van minimaal 80 cm. De plaats waar de kraamzorg geleverd is eenvoudig bereikbaar en deze verdieping is voorzien van stromend water. Ook heeft de kraamverzorgende recht op een rookvrije werkomgeving. Bij inzet van kraamverzorgenden houden we rekening met de Arbeidstijdenwet en de collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Omgangsvormen en voorkeuren

Kraamzorg Eflin maakt geen onderscheid naar leeftijd, geslacht, levensbeschouwing, huidskleur of seksuele geaardheid van klanten bij de toewijzing en uitvoering van de zorg. Op gelijke wijze worden door de zorgaanbieder in principe geen wensen van de klant gehonoreerd, die betrekking hebben op leeftijd, geslacht, levensbeschouwing, huidskleur of seksuele geaardheid van medewerkers van de zorgaanbieder.

Kraamzorg Eflin gaat ervan uit dat de klant zich onthoudt van iedere vorm van (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie of geweld jegens medewerkers van de zorgaanbieder. Bij niet inachtneming van deze omgangsvormen heeft de zorgaanbieder het recht om de dienstverlening te beëindigen dan wel op te schorten. Indien na opschorting c.q. waarschuwing de houding van de klant niet wijzigt, zal de zorgaanbieder de dienstverlening terstond beëindigen. De richtlijnen voor de zorgweigering zijn daarbij van toepassing.

Kraamzorg Eflin gaat ervan uit dat klant en medewerker elkaar volgens algemeen aanvaarde omgangsnormen bejegenen.

Autogebruik

Tijdens de kraamperiode maakt de kraamverzorgende geen gebruik van jouw of haar eigen auto.

Parkeren

In grootstedelijke gebieden is er vaak een parkeerprobleem. Wanneer dit probleem zich voordoet in jouw woonomgeving, verzoeken wij je een eventuele parkeerontheffing voor de kraamverzorgende te regelen. Wanneer de kraamverzorgende parkeerkosten moet maken, brengen wij de kosten bij jou in rekening.

Geldbeheer

Onze kraamverzorgende mag geen gebruik maken van jouw bankpas voor het doen van enkele boodschappen. Zorg liever voor contant geld. Wanneer zij de boodschappen heeft gedaan, geeft zij u persoonlijk het eventuele wisselgeld retour, met het overleggen van de (aankoop)bon.

Gebruik van sleutels

Je bent zelf verantwoordelijk voor het afgeven van de sleutels aan de kraamverzorgende voor bijvoorbeeld het doen van boodschappen. Ze neemt de sleutel nooit mee naar huis. Kraamzorg Eflin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies of diefstal.

Schade en aansprakelijkheid

Kraamzorg Eflin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade tenzij er sprake is van een schuld of grove nalatigheid. In geval een medewerker materiele schade veroorzaakt geldt een eigen risico van € 45 per gebeurtenis. Je dient de schade direct te melden bij onze organisatie, en je bewaart aankoopbonnen en het beschadigde materiaal i.v.m. een eventueel expertise-onderzoek.

Meldcode

Kraamzorg Eflin werkt volgens de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Privacy

Kraamzorg Eflin hanteert de privacyregels zoals omschreven in de Leveringsvoorwaarden voor de kraamzorg. Kraamverzorgenden handelen volgens privacyregels zoals omschreven in de Beroepscode voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Medicatiebeleid

Het is onze kraamverzorgenden niet toegestaan om (zelfzorg-)medicatie te adviseren of toe te dienen.

Informatieplicht aan cliënten over inzet van kraamverzorgenden in opleiding en toestemmingsplicht bij inzet stagiaires

Kraamzorg Eflin is een erkend leerbedrijf en leidt leerling-kraamverzorgenden op. Het is dus mogelijk dat een kraamverzorgende in opleiding jouw kraamperiode verzorgt. Zij wordt, afhankelijk van het opleidingsstadium, in meer of mindere mate begeleid door een gediplomeerd kraamverzorgende. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat ook door kraamverzorgenden in opleiding kwaliteitskraamzorg wordt geboden. Ook het bijwonen van een aantal thuisbevallingen behoort tot het opleidingsprogramma. Het kan daarom voorkomen dat ook een kraamverzorgende in opleiding bij jouw bevalling aanwezig is. Uiteraard vragen wij hiervoor je toestemming tijdens het intake gesprek.

Annuleringskosten

Wanneer je de overeenkomst anders dan op basis van de in de Algemene leveringsvoorwaarden (artikel 20.2) genoemde redenen eenzijdig opzegt, wordt bij annulering € 105 in rekening gebracht.

Beeldopname

Wij respecteren de privacy van onze cliënten en verwachten dat jij dit ook doet. Maak daarom geen foto’s, filmpjes of geluidsopnamen zonder toestemming van de medewerker(s) van Kraamzorg Eflin.

Overeenkomst

Met je inschrijving (via de website of telefonisch) verzoek je Kraamzorg Eflin om zorg te leveren. Je ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail, waarmee de zorgovereenkomst tot stand komt en je een betalingsverplichting met ons aan gaat. Je hebt tot 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht om de overeenkomst kosteloos schriftelijk ongedaan te maken.